Regulamin

Regulamin
Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego
Obowiązuje od 14 lipca 2021

Regulamin WRM obowiązujący od 25.05.2022

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego (dalej: WRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Gminy Wrocław.
2. Regulamin WRM wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.wroclawskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem WRM.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 71 738 11 11
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.

II. Definicje.
1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z WRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie WRM.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z WRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
3. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
4. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
5. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w WRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej.
6. Centrum Kontaktu WRM (CK WRM) – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 71 738 11 11
pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczone są na Stronie internetowej www.wroclawskirower.pl
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) bez wcześniejszej Rezerwacji, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu WRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w WRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z WRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w Systemie WRM kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
12. Koszt naprawy – koszt wyliczony przez Operatora, w związku z uszkodzeniem Roweru, w oparciu o Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
13. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
14. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. realizująca usługę obsługi WRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w WRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Będzie rozliczana w poczet opłat za wypożyczenie.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.wroclawskirower.pl/polityka-prywatnosci.
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z WRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w WRM.
21. Rezerwacja – funkcja dedykowana dla Roweru niestandardowego, dzięki której Klient może zdalnie zarezerwować Rower niestandardowy. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w punkcie VII. Regulaminu.
22. Rower dziecięcy – rower z obręczami kół w rozmiarze 20 cali, przeznaczony dla jednego dziecka powyżej 6. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm i wadze ciała do 60 kg. Korzystanie z Roweru dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem dorosłych.
23. Rower elektryczny – rower zasilany napędem elektrycznym, który wspomaga pedałowanie Użytkownika do osiągnięcia przez niego prędkości 25 km/h. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 115 kg samego kierującego.
24. Rower niestandardowy – inny typ Roweru niż standardowy tj.: dziecięcy, elektryczny, towarowy, typu handbike, typu składak i typu tandem.
25. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w WRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 115 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
26. Rower towarowy (cargo) – rower ze skrzynią ładunkową wyposażoną w składane ławki do przewozu dzieci i pasy bezpieczeństwa. Maksymalna ładowność skrzyni to 100 kg.
27. Rower typu handbike – trójkołowy rower z napędem ręcznym, przeznaczony dla jednej osoby z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych.
28. Rower typu składak – rower przeznaczony do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie 145 do 190 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 20 cali, jego udźwig wynosi do 100 kg samego kierującego.
29. Rower typu tandem – rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 230 kg.
30. Serwis WRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu WRM.
31. Stacja niestandardowa WRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów niestandardowych i Rowerów standardowych przez Klientów, oznakowane symbolem WRM. Listę Stacji niestandardowych WRM określa Załącznik nr 3. Informacje o lokalizacji Stacji standardowych i Stacji niestandardowych WRM znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
32. Stacja standardowa WRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu wyłącznie Rowerów standardowych przez Klientów, oznakowane symbolem WRM, wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji standardowych i Stacji niestandardowych WRM znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
33. Strefa użytkowania – granice administracyjne Gminy Wrocław.
34. Strefa Niedozwolona – należy przez to rozumieć miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem WRM, ale nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, plaże, parki, cmentarze. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora WRM dostępna jest na Stronie internetowej WRM, Aplikacji Mobilnej WRM oraz w CK WRM.
35. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.wroclawskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z WRM.
36. System Wrocławskiego Roweru Miejskiego/System WRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Rezerwację, Postój oraz Zwrot Roweru.
37. Terminal WRM/Terminal – urządzenie przeznaczone między innymi do: zarejestrowania się Klienta w Systemie WRM, wypożyczenia i zwrotu Rowerów, dokonania płatności kartą płatniczą.
38. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w WRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A.
39. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie VI.4, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo punkt VIII. Regulaminu.
40. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do stosownej Stacji standardowej/niestandardowej WRM lub poza nią poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa punkt XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.
1. Warunkiem korzystania z Systemu WRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z WRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z WRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,
d. wysłana jako załącznik do zgłoszenia przez Aplikację Mobilną.
Zgoda powinna zawierać:
e. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
f. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
g. zgodę na korzystanie z Systemu WRM przez małoletniego,
h. imię i nazwisko małoletniego,
i. datę urodzenia małoletniego,
j. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
k. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.wroclawskirower.pl
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do dwóch Rowerów.
4. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania.
5. Korzystanie z Rowerów Systemu WRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.
1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu WRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XIII. niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych oraz w Załączniku nr 2 Koszty Naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie WRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
8. Nie wolno używać Rowerów WRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów WRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów WRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych oraz wszelkimi środkami transportu publicznego.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu WRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK WRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK WRM.

V. Płatności.
1. Opłaty w Systemie WRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w CK WRM. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach WRM może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu WRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator WRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator WRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem WRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.
1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu WRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. Terminal,
d. kontakt telefoniczny z CK WRM.
3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia,
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin WRM oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej w Aplikacji Mobilnej i w CK WRM
5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
6. Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. Klient wniósł Opłatę inicjalną.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy WRM.

VII. Rezerwacja.
1. Operator dopuszcza możliwość zarezerwowania, z wyprzedzeniem nie większym niż 12 godzin, Roweru niestandardowego.
2. Rezerwacji można dokonać poprzez:
a. zgłoszenie telefoniczne,
b. Aplikację Mobilną,
c. Stronę internetową,
d. Terminal.
3. W przypadku zarezerwowanego Roweru niestandardowego Operator świadczy usługę:
a. dostarczenia Roweru na stację dedykowaną i odebrania go ze stacji dedykowanej,
b. dostarczenia Roweru na stację dedykowaną i odebrania go ze stacji niededykowanej,
c. dostarczenia Roweru na stację niededykowaną i odebrania go ze stacji dedykowanej,
d. dostarczenia Roweru na stacje niededykowaną i odebrania go ze stacji niededykowanej.
Usługa ta jest dodatkowo płatna, jej koszt określony jest w tabeli Opłaty Dodatkowe w Załączniku nr 1. Lista dedykowanych stacji zamieszczona jest w Załączniku nr 3.
4. Rower będzie oczekiwał na podjęcie ze stacji do godziny o 15 minut późniejszej niż godzina odbioru Roweru wskazana w Rezerwacji.
5. Brak wypożyczenia zarezerwowanego Roweru niestandardowego spowoduje naliczenie na Koncie Klienta opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. Rezerwację można anulować nie później niż 60 minut przed upływem zadeklarowanej godziny odbioru Roweru.

VIII. Wypożyczenie.
1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
a. kliknięcie po rejestracji linku aktywacyjnego,
b. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł,
c. lub zdefiniowanie przy Terminalu, w Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę internetową jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
2. Rower WRM można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. przyłożenie do czytnika Roweru standardowego lub elektrycznego przypisanej do Konta karty RFID,
c. Terminal, również z wykorzystaniem do identyfikacji karty RFID,
d. kontakt z CK WRM.
3. Wypożyczenie Roweru niestandardowego możliwe jest tylko po uprzedniej Rezerwacji. Proces Rezerwacji opisany jest w punkcie VII. Regulaminu.
4. Wypożyczenie Roweru standardowego możliwe jest na dowolnej Stacji WRM lub spoza Stacji WRM.
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK WRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK WRM w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z CK WRM.
9. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie Użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX. Czas Wypożyczenia.
1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z punktem VIII.2 Regulaminu i otwarcia Blokady O-lock. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z punktem XI.5 Regulaminu, czyli zamknięcia blokady O-lock. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru i zaliczane jest do Czasu Wypożyczenia.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia. Szczegóły możliwego Czasu Wypożyczenia określa Załącznik nr 4.
3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 4.
4. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu Roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja Roweru).

X. Postój.
1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest tylko i wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

XI. Zwrot.
1. Zwrot Roweru standardowego WRM możliwy jest w Strefie użytkowania (z zastrzeżeniem pkt. II. 34.) na jeden z poniższych sposobów:
a. regularny Zwrot – Zwrot Roweru standardowego na Stacji niestandardowej lub standardowej WRM, po Wypożyczeniu ze Stacji,
b. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru standardowego na Stacji niestandardowej lub standardowej WRM, po Wypożyczeniu poza Stacją,
c. płatny Zwrot – Zwrot Roweru standardowego poza Stacją niestandardową lub standardową WRM, ale w Strefie użytkowania.
Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu XI.1 b i c określa Załącznik nr 1.
2. Zwrot Roweru niestandardowego WRM możliwy jest na jeden z poniższych sposobów:
a. na jednej z dedykowanych stacji z Załącznika nr 3,
b. na dowolnej Stacji WRM,
Koszt dowiezienia i odbioru zarezerwowanego wcześniej Roweru po zakończeniu Wypożyczenia określa Załącznik nr 1.
3. Niedozwolony jest Zwrot Roweru niestandardowego poza Stacją WRM pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Niedozwolony jest zwrot Roweru standardowego i niestandardowego na obszarach trudnodostępnych oraz w Strefie Niedozwolonej pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Przez miejsca trudnodostępne rozumiane są np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje
5. Klient zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
6. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru, o których mowa w punktach XI.1 i XI.2. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
c. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru niestandardowego poza Stacją WRM zgodnie z Załącznikiem nr 1,
d. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
e. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
f. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Opłaty sumują się.

XII. Naprawy i awarie.
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK WRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK WRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji WRM.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis WRM.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z CK WRM przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XIII. Blokada Kont Użytkowników.
1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie WRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów WRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XIV. Reklamacje.
1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą, a w konsekwencji żądanie poprawienia usługi lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK WRM. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden
z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK WRM w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XV. Zakończenie Umowy.
1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie WRM.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu WRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu WRM.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.
6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Użytkownik skorzystał z wypożyczalni rowerów w innych miastach na zasadzie kompatybilności Systemów zgodnie z pkt I ust 4 Regulaminu i w ramach rejestracji do tej kolejnej usługi nie zakładał nowego konta, Konto Użytkownika nie jest likwidowane. Usługa Konta Użytkownika będzie dalej świadczona na warunkach opisanych w regulaminie wskazanej powyżej kolejnej usługi, z której, na zasadzie kompatybilności, korzystał Użytkownik, w tym, w szczególności środki znajdujące się na Koncie będą mogły zostać wykorzystane w ramach tej usługi.
7. Jeśli Użytkownik, po rozwiązaniu Umowy, będzie korzystał z Konta Użytkownika na zasadach opisanych w ust. 6 powyżej obowiązany będzie do uiszczania opłat wynikających z regulaminu danej usługi, z wyłączeniem uiszczenia opłaty inicjalnej na warunkach określonych w regulaminie danej usługi.
8. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

XVI. Postanowienia końcowe.
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruch drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK WRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian
w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Regulamin obowiązujący – pdf

Regulamin w wersji PDF

Regulamin obowiązujący do 10.04.2020- wersja PDF

Załącznik nr 1 Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik dla Roweru standardowego Wartość brutto
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

 

 

od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 2 zł
druga i każda kolejna rozpoczęta godzina 4 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie 3690 zł

 

Cennik dla Roweru typu: składak, tandem i dla roweru towarowego (cargo)
 

 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 4. godziny 2,50 zł/godz.
od 5. do 24. godziny bez opłat
25. i każda kolejna rozpoczęta godzina 2,50 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru typu składak 2460 zł
tandem 3690 zł
towarowy (cargo) 9225 zł
towarowy (cargo) elektryczny 13530 zł

 

Cennik dla Roweru elektrycznego
 

 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

 

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 4. godziny 5 zł/godz.
od 5. do 24. godziny bez opłat
25. i każda kolejna rozpoczęta godzina 5 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie 17220 zł

 

Cennik dla Roweru dziecięcego
 

Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 48. godziny bez opłat
Opłata za przekroczenie 48 godzin wypożyczenia 350 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie 2460 zł

 

Cennik dla Roweru typu handbike
 

Opłata za wypożyczenie

 

 

 

 

 

 

Przedział czasowy Wartość brutto
od 1. do 72. godziny bez opłat
Opłata za przekroczenie 72 godzin wypożyczenia 500 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie 30750 zł

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru standardowego do Stacji WRM (premiowany Zwrot) 3 zł
Pozostawienie Roweru standardowego poza Stacją WRM (płatny Zwrot) 5 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej 150 zł
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z punktem VII.3.a na jedną z dedykowanych stacji z Zał. Nr 3 10 zł
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z punktem VII.3.b i c Regulaminu 100 zł
Dowiezienie i odbiór Roweru niestandardowego zgodnie z punktem VII.3.d Regulaminu 200 zł
Brak wypożyczenia zarezerwowanego Roweru niestandardowego 50 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania
do 10 km (od najbliższej Stacji) 50 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji) 125 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji) 250 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji) 500 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) 1 000 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym 600 zł
Pozostawienie Roweru niestandardowego poza stacją WRM 350 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) 50 zł

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia Roweru w Systemie WRM

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Bateria szt. 2 310 zł 531,30 zł 2 841,30 zł
Blokada O-lock szt. 890 zł 204,70 zł 1 094,70 zł
Błotnik przód szt. 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł
Błotnik tył szt. 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł
Czytnik RFID szt. 780,00 zł 179,40 zł 959,40 zł
Dętka 26 x 1,75 szt. 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł
Dzwonek szt. 5,00 zł 1,15 zł 6,15 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł
Dźwignia hamulca, lewa strona szt. 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł
Hamulec rolkowy przód szt. 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł
Hamulec rolkowy tył szt. 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł
Kabel zasilający baterii szt. 27,00 zł 6,21 zł 33,21 zł
Kabel GM2.5 szt. 15,00 zł 3,45 zł 18,45 zł
Kabel EB Bus szt. 45,00 zł 10,35 zł 55,35 zł
Czujnik prędkości szt. 45,00 zł 10,35 zł 55,35 zł
Kierownica wznios szt. 40,00 zł 9,20 zł 49,20 zł
Korba lewa szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Korba z zębatką szt. 50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł
Kostka elektryczna szt. 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł
Koszyk szt. 168,00 zł 38,64 zł 206,64 zł
Lampka przód szt. 30,00 zł 6,90 zł 36,90 zł
Lampka tył szt. 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 4,50 zł 1,04 zł 5,54 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 4,90 zł 1,13 zł 6,03 zł
Łańcuch szt. 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł
Mocowanie koszyka szt. 38,00 zł 8,74 zł 46,74 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 20,00 zł 4,60 zł 24,60 zł
Opona 26 x 1,75 szt. 31,24 zł 7,19 zł 38,43 zł
Osłona łańcucha szt. 50,00 zł 11,50 zł 61,50 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 3,40 zł 0,78 zł 4,18 zł
Pancerz przerzutki m.b. 3,19 zł 0,73 zł 3,92 zł
Panel słoneczny szt. 200,00 zł 46,00 zł 246,00 zł
Para pedałów szt. 15,24 zł 3,51 zł 18,75 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł
Piasta tylna szt. 300,00 zł 69,00 zł 369,00 zł
Popychacz do przerzutki szt. 16,43 zł 3,78 zł 20,21 zł
Przednie koło z dynamem szt. 350,00 zł 80,50 zł 430,50 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 597,38 zł 137,40 zł 734,78 zł
Rękojeść lewa szt. 9,15 zł 2,10 zł 11,25 zł
Rękojeść prawa szt. 8,95 zł 2,06 zł 11,01 zł
Silnik szt. 2 149,50 zł 494,39 zł 2 643,89 zł
Siodło szt. 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 40,00 zł 9,20 zł 49,20 zł
Stery kierownicy szt. 8,69 zł 2,00 zł 10,69 zł
Stopka / Podpórka szt. 95,00 zł 21,85 zł 116,85 zł
Support 115mm szt. 48,00 zł 11,04 zł 59,04 zł
Szprycha przód wzmacniana szt. 0,50 zł 0,12 zł 0,62 zł
Szprycha tył wzmacniana szt. 0,50 zł 0,12 zł 0,62 zł
Sztyca z grawerem szt. 39,00 zł 8,97 zł 47,97 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 40,00 zł 9,20 zł 49,20 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 5,00 zł 1,15 zł 6,15 zł
Tylne koło 3 biegowe z hamulcem szt. 350,00 zł 80,50 zł 430,50 zł
Tylne koło 7 biegowe z hamulcem szt. 450,00 zł 103,50 zł 553,50 zł
Widelec szt. 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł

*Może ulec zmianie.

 

Załącznik nr 3 Lokalizacja Stacji niestandardowych WRM

Lokalizacja
Plac Dominikański (Galeria Dominikańska)
Lotnicza/Na Ostatnim Groszu
Powstańców Śląskich/Aleja Hallera
Rondo Reagana
Żmigrodzka/ Broniewskiego

 

Załącznik nr 4 Czas Wypożyczenia

Typ roweru Standardowy Czas Wypożyczenia Możliwość przedłużenia Czasu Wypożyczenia Maksymalny Czas Wypożyczenia Opłata za przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia
Dziecięcy 48 godz. Brak 48 godz. 350 zł
Elektryczny 48 godz. Brak 48 godz. 500 zł
Handbike 48 godz. o 24 godz. 72 godz. 500 zł
Składak 48 godz. o 24 godz. 72 godz. 500 zł
Standardowy 12 godz. Brak 12 godz. 300 zł
Tandem 48 godz. o 24 godz. 72 godz. 500 zł
Towarowy (cargo) 48 godz. o 24 godz. 72 godz. 500 zł

 

Załącznik nr 5 Regulamin promocji

Regulamin promocji „Od lipca do listopada z e-rowerami”
obowiązuje w okresie od 14 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin promocji „Od lipca do listopada z e-rowerami” (zwaną dalej „Promocją” lub „Regulaminem Promocji”) określa zasady i warunki korzystania z E-Rowerów na zasadach odpowiednich dla korzystania z Rowerów Standardowych w ramach Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego Regulaminu Promocji.
2. Organizatorem promocji „Od lipca do listopada z e-rowerami”, jest Nextbike Polska S.A w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, NIP: 8951981007, REGON: 021336152, o kapitale zakładowy, wpłaconym w całości w wysokości 171.100,00 złotych, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Nextbike”.
3. Organizator oferuje usługę wypożyczania rowerów miejskich w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego, zwaną dalej „Usługą”. Zasady i warunki korzystania z Usługi określa Regulamin Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego „Regulamin WRM” dostępny na Stronie internetowej https://wroclawskirower.pl/terms/.
4. Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu Promocji „E-Rower” jest to rower elektryczny objęty Promocją, indywidualnie oznaczony, charakteryzujący się żółtym kolorem ramy, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny wspomagający pedałowanie Użytkownika, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. E-rower przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez jedną osobę fizyczną o pełnych zdolnościach do czynności prawnych lub małoletnich, których ukończyli lat 13 za zgodą przedstawiciela ustawowego, z E-Roweru mogą korzystać osoby o wzroście powyżej 150 cm i wadzie nie większej niż 115 kg.
5. Wszystkie wyrazy zapisywane w niniejszym Regulaminie Promocji wielką literą, lecz w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie WRM, chyba że co innego wynika
z niniejszego Regulaminu.

II. Zasady skorzystania z Promocji
1. Celem Promocji jest zachęcenie do korzystania z Usługi.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 14 lipca do 30 listopada 2021 r. włącznie.
3. Z Promocji może skorzystać każdy Użytkownik posiadający Konto Klienta oraz spełniający pozostałe warunki korzystania z Usługi, określone w Regulaminie WRM. Ponadto, z Promocji mogą skorzystać po zaakceptowaniu Regulaminu WRM, również Użytkownicy innych kompatybilnych systemów, w których operatorem jest spółka wchodząca w skład Grupy kapitałowej Nextbike w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.).
4. Promocja polega na tym, że w okresie wskazanym w pkt II. 2. Regulaminu Promocji Organizator oferuje Użytkownikom możliwość rozszerzonego korzystania z Usługi poprzez udostępnienie w ramach Systemu WRM, E-Rowerów na zasadach określonych dla Roweru Standardowego w Regulaminie WRM, z zastrzeżeniem pkt. II.7 Regulaminu Promocji.
5. Jednocześnie Operator pozostawia możliwość wypożyczania Roweru elektrycznego poprzez Rezerwację zgodnie z warunkami Usługi.
6. Wypożyczenie E-Roweru ze Stacji standardowej WRM w okresie wskazanym w pkt. II.2. Regulaminu Promocji jest równoznaczne z wzięciem udziału w Promocji.
7. Korzystanie z E-Rowerów jest płatne od chwili wypożyczenia, opłaty za korzystanie naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji (Cenniku) i pobierane są ze środków Użytkownika znajdujących się na jego Koncie Klienta. Regulamin Promocji wraz z załącznikiem nr 1 są dostępne na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz na życzenie Użytkownika po skontaktowaniu się z Centrum Kontaktu WRM. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z E-Roweru jest Czas Wypożyczenia.
8. Użytkownik może skorzystać z Promocji nieograniczoną ilość razy w okresie wskazanym
w pkt II.2. Regulaminu Promocji.
9. Promocja pozostaje bez wpływu na inne promocje oraz opłaty (np. opłaty dodatkowe), jakie mogą być ewentualnie należne Organizatorowi od Użytkownika zgodnie postanowieniami Regulaminu WRM
i cennikami stosowanymi przez Organizatora.
10. Z chwilą zakończenia Promocji, Organizator wycofuje możliwość wypożyczania Rowerów elektrycznych ze Stacji standardowej WRM w ramach Systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

III. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, w tym w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stosuje się postanowienia Regulaminu WRM. Treść Regulaminu WRM dostępna jest na stronie https://wroclawskirower.pl/terms/.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można go również otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Od lipca do listopada z e-rowerami” (Cennik)

Cennik dla E-Roweru
Opłata za każdą rozpoczętą minutę 0,29 zł

obowiązuje od 14 do 31 lipca 2021

0,49 zł

obowiązuje od 1 sierpnia do 30 listopada 2021

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru elektrycznego 17220 zł

Podane w tabeli opłaty zawierają podatek VAT

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) – PDF

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Aplikacja mobilna

Z aplikacją wypożyczanie rowerów jest wygodniejsze

  • Szybko wypożyczysz i zwrócisz rower przez całą dobę.
  • Możesz z łatwością wyszukać najbliższą stację lub rower.
  • Rezerwuj rowery bezpośrednio w aplikacji.